Det mesta som i dag skrivs om sexmissbruk avhandlar mäns erfarenheter på området. På samma sätt forskas det inte heller lika mycket på kvinnors sexmissbruk. En av anledningarna till detta beror på att det i dagens samhälle finns många myter kring kvinnor och sexmissbruk. Några av dessa myter är:

1.    Kvinnor blir inte beroende av sex. Detta är inte bara en myt utan bidrar även i hög grad till att kvinnor känner sig ensamma och isolerade med sin problematik. Det hindrar dem också från att söka professionell hjälp.

2.    Kvinnor är inte sexberoende utan snarare”kärleksberoende”eller”relationsberoende”. Det är sant att sexmissbruk är en komplex problematik och relaterar till stor del till behov rörande relationer och kärlek. Detta gäller sexmissbruk över lag och är inte bundet till kön. Den sexuella handlingen är dock den primära uttrycksformen både för män och kvinnor.

3.    Kvinnors sexmissbruk är uppenbart. Kvinnor söker ofta professionell hjälp för andra anledningar än sitt sexmissbruk, till skillnad från män. I många fall berörs inte ämnet ens på grund av att kvinnan upplever skuld och skam men även på grund av att terapeuten utesluter den möjligheten eftersom klienten är kvinna.

4.    Motivet för kvinnors sexberoende är att de är behövande. För de flesta kvinnliga sexmissbrukare är motivet att få uppleva makt. Detta som ett sätt att överkomma eller hantera trauman som härrör från sexuella- eller emotionella övergrepp eller som ett sätt att hantera ensamhet.

5.    Konsekvenserna av sexmissbruk ser likadana ut för män och kvinnor. Många av de konsekvenser ett sexmissbruk medför är desamma för män och kvinnor så som förstörda relationer, finansiella problem, sexuellt överförbara sjukdomar etc. men för kvinnor kan ytterligare konsekvenser tillkomma i form av abort p.g.a. oönskad graviditet och socialt utanförskap.

6.    Samma form av analys kan göras på kvinnor som män för att diagnostisera ett sexmissbruk. Kvinnor identifierar sig själva sällan som sexmissbrukare och har ofta ett annat språk och ordförråd när de beskriver sitt beteende vilket kan göra diagnostiseringen svårare.

I vårt samhälle råder det många olika normer om kvinnor och kvinnors sexualitet och gränsen för vad som är socialt accepterat och inte är idag ganska otydlig och det kan också bidra till svårigheter att fastställa för sig själv om man har ett sexmissbruk. De kriterier som påvisas är till största del densamme för kvinnor som för män.

Ring 08-124 497 56 för Terapi eller Gratis Rådgivning